Kasutustingimused - info@paikesejaam.ee

Kasutustingimused - info@paikesejaam.ee

Kasutustingimused - info@paikesejaam.ee

Kasutustingimused - info@paikesejaam.ee

Kasutustingimused - info@paikesejaam.ee
Kasutustingimused - info@paikesejaam.ee

Kasutustingimused

E-POE KASUTUSLEPING

NW Revlis Engineering OÜ (14554469), aadressiga Ränduri 7, 10920 Tallinn (edaspidi Müüja), ja klient, kes vormistab paikesejaam.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end, sisestades tellimusele oma isikuandmed, või registreerib end e-poe kasutajaks (edaspidi Tellija), sõlmisid käesoleva e-poe kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

1.       ÜLDINE

1.1.       Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest.
1.2.       Müüjal on õigus mistahes ajal teha pakutavatesse e-poe toodetesse ja teenustesse muudatusi, sh muuta hindu.
1.3.       Müüjal on õigus ühepoolselt muuta Kasutuslepingut ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest Tellijale.

2.       REGISTREERUMINE KASUTAJAKS JA TELLIMUSE ESITAMINE

2.1.       E-poes avaldatud tooted ja info nende kohta ei kujuta endast lepingu sõlmimise ettepanekut ehk pakkumust (VÕS § 16 lg 1), vaid tegemist on ettepanekuga esitada pakkumus (VÕS § 16 lg 3).
2.2.       Tellimuse esitamiseks peab Tellija end esmalt registreerima e-poe kasutajaks. Registreerimine on vajalik arve esitamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks, samuti Tellija identifitseerimiseks. Tellija kohustub esitama registreerimisel tõesed andmed. Müüja ei vastuta täitmisel Tellija poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
2.3.       Tellija esitab tellimuse e-poes oleva ostukorvi kaudu. Tellimus loetakse lepingu sõlmimise ettepanekuks võlaõigusseaduse tähenduses. Tellimus saadetakse Müüja e-postile, misjärel Müüja võtab selle töötlusesse ja võimalusel kinnitab. Tellimuse kinnitamine loetakse pakkumusega nõustumiseks (aktseptiks, VÕS § 20). Müüja ei ole kohustatud tellimust kinnitama ega sellest keeldumist põhjendama. Müüja on kohustatud tellimuse kinnitamata jätmisest Tellijat teavitama.
2.4.       Tellimuse kinnitamisega loetakse poolte vahel müügileping sõlmituks ja lepingust tulenevad õigused ja kohustused tekkinuks.
2.5.       Pärast tellimuse kinnitamist saadab Müüja Tellija e-posti aadressile arve, mille alusel teostab Tellija maksmise. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida arve number. Maksetähtaeg on kaks tööpäeva. Kui makse ei ole tähtaegselt laekunud, on Müüjal õigus nõuda müügilepingu täitmist või sellest taganeda.
2.6.       Kui tellimust ei ole võimalik täita, võtab Müüja Tellijaga ühendust, pakkudes välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega. Kui Tellija ei ole uute tingimustega nõus, võib ta tellimuse tagasi võtta ning juba makstud raha tagastatakse Tellijale. Müüja ei ole kohustatud hüvitama sellega kaasnevaid kulusid ega muud kahju Tellijale.
2.7.       E-poes näidatud toodete juures olevad pildid on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikest toodetest.

3.       HINNAD

3.1.       Kõik e-poes olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu, kui e-poes pole märgitud teisiti.
3.2.       Müüjal on õigus igal ajal muuta toodete hindu.
3.3.       Kui Müüja on e-poes muutnud hindu pärast Tellija poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Tellijale ostetud tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ei Müüjal ega Tellijal ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4.       KAUBA VÄLJASTAMINE JA TARNE

4.1.       Tarneaja pikkus sõltub kauba olemasolust laos ja kohaletoimetamise viisist, mille Tellija on valinud. Tarneaeg on üldjuhul kuni 14 päeva. Täpsema tarneaja teatab Müüja Tellijale e-postiga. Kui Tellija soovib infot tarneaja kohta enne tellimuse esitamist, võib ta pöörduda e-postiaadressil info@paikesejaam.ee.
4.2.       Kauba kohaletoimetamiseks võib Müüja pakkuda erinevaid meetodeid, mille vahel teeb Tellija oma valiku tellimuse vormistamise käigus.
4.3.       Kaup tarnitakse pärast raha laekumist. Kui Tellija peab astuma samme kauba kättesaamiseks, kuid ei ole teinud seda 14 päeva jooksul ja pole Müüjaga teisiti kokku leppinud, on Müüjal õigus kaup uuesti müüki panna, tagastades Tellija tasutud summa, millest on lahutatud tellimuse administreerimisega seonduv kulu 30 EUR (koos käibemaksuga).

5.       TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA TOOTE TAGASTAMINE

5.1.       Kui tooted Tellijale ei sobi, on Tellijal õigus 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest müügilepingust taganeda ja ostetud tooted tagastada, saates vastavasisulise teate aadressile info@paikesejaam.ee. Teates tuleb märkida arve number, oma arvelduskonto number ning kontaktandmed.
5.2.       Tellija kannab toote tagastamisega kaasnevad kulud (nt transpordikulu).
5.3.       Müügilepingust taganemise korral tagastatakse Tellijale ostu eest tasutud summa, v.a tarnekulu, Tellija poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul alates toote üleandmisest Müüjale.

6.       ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

6.1.       Tellija annab selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks.
6.2.       Tellimuse esitamisel Tellija poolt sisestatud Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse ainult teenuste osutamiseks ja kauba pakkumiseks Tellijale, samuti ka sõlmitud lepingute täitmiseks nendest tulenevate õiguste kasutamiseks (nt võlgnevuste sissenõudmiseks).
6.3.       Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud kauba kohaletoimetamiseks ja muudel seaduses ettenähtud juhtudel.
6.4.       Tellijal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.
6.5.       Tellija annab Müüjale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud e-posti aadressil tellimuskinnituse.
6.6.       Tellija annab Müüjale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud e-posti aadressil.

7.       KASUTAMISTINGIMUSED

7.1.       Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Tellijale kohustuslik.
7.2.       Tellimuse esitamisel nõustub Tellija, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nendega nõustunud.

8.       PRETENSIOONIDE KÄSITLEMISE KORD

8.1.       Käesolevates tingimustes lahendamata küsimustes lähtutakse õigusaktidest. Tellija ja Müüja vahel tekkinud lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda õiguskaitseorganite poole.
8.2.       Müüja vastutab tootel ilmnenud lepingutingimustele mittevastavuse eest võlaõigusseaduses sätestatud korras. Toote puuduse ilmnemisel peab Tellija hiljemalt kahe kuu jooksul sellest Müüjat teavitama ehk esitama pretensiooni (VÕS § 220 lg 1).
8.3.       Tellija võib pretensiooni esitada mistahes vormis. Kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-post) pretensioonis tuleb märkida:
1. Tellija nimi ja kontaktandmed;
2. esitamise kuupäev;
3. toote või teenuse puudus;
4. Müüjale esitatav nõue;
5. viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia (TKS § 19 lg 3, 4).
8.4.       Müüja peab Tellija kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud pretensiooni vastuvõtmist samas vormis kinnitama (TKS § 19 lg 5).
8.5.       Müüjal on tarbijakaitseseadusest tulenev kohustus vastata Tellija kirjalikule või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud pretensioonile 15 päeva jooksul (TKS § 19 lg 6).
8.6.       Kui Müüjal ei ole võimalik 15 päeva jooksul vastata, peab ta kirjalikult sellest Tellijat teavitama, viivitust põhjendama ja määrama uue mõistliku tähtaja vastamiseks (TKS § 19 lg 6).
8.7.       Kui Müüja jätab tarbija pretensiooni rahuldamata või osaliselt rahuldamata, peab ta seda tarbijale kirjalikult põhjendama (TKS § 19 lg 7).
8.8.       Kui Müüja ei täida oma lubadust tähtaja jooksul pretensiooni lahendada, loetakse, et ta on keeldunud seda tegemast (TKS § 19 lg 8).
8.9.       Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba eest tasumise kuupäevast.
8.10.   Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui Müüja tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud Tellija süül.
8.11.   Kui pretensiooni aluseks oleva toote tootmine on lõpetatud, võtab Müüja endale õiguse asendada toode samaväärsega.

info@paikesejaam.ee @ 2024 | Veebiturvalisuse tagab: veebikaitse.ee | Ostuturvalisuse tagab: ostugarantii.eeWebShopper